چهارشنبه 25 اردیبهشت 98
98/02/25
10 رمضان 1440
15-May-19

چهارشنبه 25 اردیبهشت 98

روز بزرگداشت فردوسی
ابتدا اندیشه به سراغ مان می آید؛ بعد سازماندهی آن اندیشه به ایده ها و طرح ها انجام می شود؛ بعد تبدیل آن طرح ها به واقعیت ها اتفاق می افتد. آغاز، همانطور که مشاهده خواهید کرد، در تخیل شماست کافی ست به آن جان دهید. (ناپلئون هیل)