چهارشنبه 24 مهر 98
98/07/24
17 صفر 1441
16-Oct-19

چهارشنبه 24 مهر 98

روز غذا
عجب زیبا می شد اگر ما همه می توانستیم آن چه را که انجام می دهیم، اعم از خوردن و خوابیدن و نوشیدن و کار کردن و… تماماً با حقیقت می بود و آن قدر ادامه می یافت تا در آن حل می شدیم. (مهاتما گاندی)