چهارشنبه 23 مرداد 1398
98/05/23
12 ذی الحجه 1440
14-Aug-19

چهارشنبه 23 مرداد 1398

اگر کسی احساس کند که در زندگی اش هیچ اشتباهی را نکرده است، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده. (آلبرت انیشتین)