چهارشنبه 23 بهمن 1398
98/11/23
17 جمادی الثانیه 1441
12-Feb-20

چهارشنبه 23 بهمن 1398

زادروز چارلز داروین بنیانگذار نظریه ی فرگشت از طریق انتخاب طبیعی
با پیشرفت تدریجی انسان در قدرت عقلانی و دنبال کردن نتایج احساسات و اعمالش همدردی هایش لطیف تر شد و گشترش یافت. به همه ی انسان ها با هر قومیت، نژاد، مذهب، فرهنگ و ارزش هایی و در نهایت به حیوانات رده پایین تر هم تسری یافت. باشد که استانداردهای اخلاقی اش بالاتر و بالاتر رود. (چارلز داروین)