چهارشنبه 22 خرداد 98
98/03/22
8 شوال 1440
12-Jun-19

چهارشنبه 22 خرداد 98

روز مبارزه با کار کودکان
دارایی های شخصی نوعی آزمون است تا به وسیله نیروی شرارت با مادیات دنیوی وسوسه شود. شخصی که می خواهد نیک و جوانمرد باشد، باید با وسوسه هایش مقابله کند و بجنگد. (مهاتما گاندی)