چهارشنبه 22 آبان 98
98/08/22
15 ربیع الاول 1441
13-Nov-19

چهارشنبه 22 آبان 98

هیچ شور و شوقی در کار نخواهد بود، وقتی در زندگی کم‌کاری وجود داشته باشد. کم‌کاری یعنی نرسیدن به آنچه که ظرفیتش را داری. (نلسون ماندلا)