چهارشنبه 21 شهریور 97

چهارشنبه 21 شهریور 97

روز سینما
خداوندا به هر کس که دوست میداری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است. و به هر کس که دوست تر میداری بچشان که دوست داشتن از عشق هم برتر است. *دکتر شریعتی*