چهارشنبه 2 بهمن 1398
98/11/02
26 جمادی الاول 1441
22-Jan-20

چهارشنبه 2 بهمن 1398

عشق در لحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است. (دکتر حسابی)