چهارشنبه 19 دی 97

چهارشنبه 19 دی 97

سبب اندوه است که اشخاص در حد میانه نیز به حواس خود توجه نمی کنند نگاه می کنند، ولی نمی بینند. گوش می دهند، ولی نمی شنوند. لمس می کنند، ولی احساس نمی کنند. غذا می خورند، ولی مزه ی آن را حس نمی کنند. کاش انسان ها کمی بیشتر برای زندگی ارزش قائل بودند. *لئوناردو داوینچی*