چهارشنبه 19 تیر 98
98/04/19
7 ذی القعده 1440
10-Jul-19

چهارشنبه 19 تیر 98

ما ایمان مان را، اخلاص مان را، عمل مان را درست می‌کنیم و با اسلام منطبق می‌کنیم، اگر این را داشته باشیم یاری خدا، برای تمام امور ما به یقین تضمین شده است. (دکتر بهشتی)