چهارشنبه 18 اردیبهشت 98
98/02/18
3 رمضان 1440
8-May-19

چهارشنبه 18 اردیبهشت 98

روز صلیب سرخ و هلال احمر
هر آن سری که داری با دوست در میان منه چه دانی، وقتی دشمن تو گردد سر تو را فاش کند و به بلا و گزند گرفتار شوی. و هر گزندی توانی به دشمن مرسان که باشد وقتی دوست تو گردد. (سعدی)