چهارشنبه 17 مهر 98
98/07/17
10 صفر 1441
9-Oct-19

چهارشنبه 17 مهر 98

روز پست
اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید. (ابوعلی سینا)