چهارشنبه 16 مرداد 1398
98/05/16
5 ذی الحجه 1440
7-Aug-19

چهارشنبه 16 مرداد 1398

اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند، علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. شاید این خود تویی که به روی کسی لبخند نمیزنی. (دیل کارنگی)