چهارشنبه 16 بهمن 1398
98/11/16
10 جمادی الثانیه 1441
5-Feb-20

چهارشنبه 16 بهمن 1398

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات خداوند جایی باشد، پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم بهتر است تلاش کنیم و جای واقعی خودمان را بدست آوریم. (دکتر حسابی)