چهارشنبه 15 خرداد 98
98/03/15
1 شوال 1440
5-Jun-19

چهارشنبه 15 خرداد 98

قیام 15 خرداد_ عید سعید فطر_ روز محیط زیست
برای خواسته هایت اقدام کن. لحظات را تسخیر کن. تا می توانی تلاش کن. از اول قرار نبوده است که بشر همانند مروارید در صدف خود زندگی کند. (تئودور روزولت)