چهارشنبه 14 فروردین 98
98/01/14
27 رجب 1440
3-Apr-19

چهارشنبه 14 فروردین 98

مبعث رسول اکرم
وقتی من 5 سالم بود، مادرم همیشه به من می گفت که خوشبختی کلید زندگی است. وقتی به مدرسه رفتم، از من پرسیدند وقتی بزرگ شدم می خواهم چکاره شوم. من نوشتم: “خوشبخت”. به من گفتند که معنای سوال را درست نفهمیده ام و من در جواب گفتم که شما زندگی را درک نکرده اید. (جان لنون)