چهارشنبه 14 آذر 97

چهارشنبه 14 آذر 97

هر فکری که دارید بر شما تاثیر میگذارد. اگر فکری که شما را ضعیف می کند رها کنید و به فکری بپردازید که به شما قدرت می بخشد، میزان انرژی خود را افزایش داده و خود و دامنه انرژی خود را تقویت کرده اید. *وین دایر*