چهارشنبه 13 شهریور 1398
98/06/13
4 محرم 1441
4-Sep-19

چهارشنبه 13 شهریور 1398

روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی – روز تعاون
هیچ گاه امید کسی را از او نگیرید. شاید این امید تنها دارایی او باشد که برایش باقی مانده است. (ابوریحان بیرونی)