چهارشنبه 13 آذر 98
98/09/13
7 ربیع الثانی 1441
4-Dec-19

چهارشنبه 13 آذر 98

روز بیمه
هنگامی که دچار نارضایتی هستند، همیشه بیشتر و بیشتر می خواهید و تمایل شما هرگز نمی تواند راضی شود. اما زمانی که قناعت را تمرین می کنید، می توانید به خودتان بگویید: بله، من در حال حاضر همه چیزی که در واقع نیاز دارم را دارم. (دالایی لاما)