چهارشنبه 12 دی 97

چهارشنبه 12 دی 97

جهان، روحی دارد سرشار از عشق خالص و مطلق. کسی که بتواند آن روح را درک کند می تواند زبان همه چیز را بفهمد *.پائولو کوئیلو*