چهارشنبه 11 اردیبهشت 98
98/02/11
25 شعبان 1440
1-May-19

چهارشنبه 11 اردیبهشت 98

روز کارگر
اگر چند کیلومتر بیشتر از آنچه که تاکنون به آن خو گرفته‌اید، گام بردارید، و تلاش کنید، دارایی افزون تری نسبت به آن چه که تا (کنون به دست آورده اید به دست خواهید آورد. (ناپلئون هیل