چهارشنبه 10 بهمن 97

چهارشنبه 10 بهمن 97

جشن سده
تردیدهای ما خائنانی هستند در درونمان که با ایجاد ترس در درونمان، ما را از تلاش باز می دارند و در نتیجه سبب می شوند که نتایج دلخواه را بدست نیاوریم. *ویلیام شکسپیر*