چهارشنبه 1 آبان 98
98/08/01
24 صفر 1441
23-Oct-19

چهارشنبه 1 آبان 98

روز آمار و برنامه ریزی
آموخته ام که با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه. رخت خواب خرید ولی خواب نه. ساعت خرید ولی زمان نه. می توان مقام خرید ولی احترام نه. می توان کتاب خرید ولی دانش نه. دارو خرید ولی سلامتی نه. خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره می توان قلب خرید. ولی عشق را نه. آموخته ام، تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی. (چارلی چاپلین)