پنج شنبه 8 آذر 97

پنج شنبه 8 آذر 97

ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط. یا جای غلط بودیم در زمان درست. و همیشه، همینگونه همدیگر را از دست داده ایم. *مون پالاس پل استر*