پنج شنبه 7 شهریور 1398
98/06/07
27 ذی الحجه 1440
29-Aug-19

پنج شنبه 7 شهریور 1398

از جمع صدها خرگوش هرگز یک اسب به وجود نخواهد آمد. و از گردآوری صدها نکته سوءظن، هیچ گاه دلیل قاطعی به دست نمی آید. (داستایوفسکی)