پنج شنبه 7 آذر 98
98/09/07
1 ربیع الثانی 1441
28-Nov-19

پنج شنبه 7 آذر 98

روز نیروی دریایی
در نوشتن از آنچه دیگران نوشته اند، نباید یاری خواست، بلکه از جان و دل خویشتن است که باید یاری جست. (ویکتور هوگو)