پنج شنبه 6 دی 97

پنج شنبه 6 دی 97

مانند پرنده باش که روی شاخه ی سست و ضعیف لحظه ای می نشینید و آواز میخواند و وقتی احساس میکند که شاخه می لرزد، اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد زیرا مطمئن است که بال و پر دارد. *ویکتور هوگو*