پنج شنبه 6 تیر 98
98/04/06
23 شوال 1440
27-Jun-19

پنج شنبه 6 تیر 98

 بخشیدن شخصی که در زندگی به تو بدی کرده در واقع تغییر گذشته نیست. بلکه تغییر آینده است. وقتی قلبتان از شخصی که به شما بدی کرده کینه دارد در واقع عشق را از زندگی خودتان دریغ کرده اید و با بخشش او سفیدی و عشق را به زندگی و قلب خودتان ارمغان می دهید، و دوباره شادی و آرامش به زندگی تان برمی گردد. (گاندی)