پنج شنبه 5 مهر 97

پنج شنبه 5 مهر 97

روز جهانی جهانگردی
وجود شهامتی سنجیده و حساب شده برای دستیابی به موفقیت ضروری است. ترس بزرگ ترین مانع رسیدن به هدف است. رویارویی با ترس های خود را جزئی از عادت هایتان کنید و در هر شرایطی این کار را انجام دهید. *برایان تریسی*