پنج شنبه 5 دی 98
98/10/05
29 ربیع الثانی 1441
26-Dec-19

پنج شنبه 5 دی 98

سالروز زمین لرزه ی بم در سال 1382
از کسانی که همه چیز را محاسبه می کنند بترس. و هرگز قلبت را در اختیار آن ها نگذار، آن ها حساب عشقی که نثار تو می کنند را نیز دارند و روزی آن را با تو تسویه می کنند. (دکتر حسابی)