پنج شنبه 5 اردیبهشت 98
98/02/05
19 شعبان 1440
25-Apr-19

پنج شنبه 5 اردیبهشت 98

مهرورزان، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند. اینان سرمایه های زندگی تک تک ما هستند زیرا با وجود پر عشق خود موجبات نیکی و زیبایی را فراهم می سازند. (حکیم ارد بزرگ)