پنج شنبه 30 خرداد 98
98/03/30
16 شوال 1440
20-Jun-19

پنج شنبه 30 خرداد 98

شهادت دکتر مصطفی چمران
خدایا تو را شکر می‌کنم که باب شهادت را به روی بندگان خالصت گشوده ای تا هنگامی که همه راه ها بسته است و هیچ راهی جز ذلت و خفت باقی نمانده است می توان دست به این باب شهادت زد و پیروزمند و پرافتخار به وصل خدائی تو رسید. (دکتر چمران)