پنج شنبه 3 مرداد 1398
98/05/03
22 ذی القعده 1440
25-Jul-19

پنج شنبه 3 مرداد 1398

تو ارباب سخنانی هستی که هنوز نگفته‌ای هستی، چون در هر زمان که اراده کنی می توانی آن ها را به هر کسی که بخواهی بگویی، ولی حرف هایی که زده‌ای ارباب تو هستند، زیرا بعد از گفتن آن ها دیگر نمی توانی از ذهن کسانی که شنیده اند پاک کنی، فقط به ناچار باید عواقب آن را بپذیری. (نوریس لوا)