پنج شنبه 3 بهمن 1398
98/11/03
27 جمادی الاول 1441
23-Jan-20

پنج شنبه 3 بهمن 1398

موسیقی نیروی حیات بخشی است که به گونه ای اسرار آمیز، خاطره های فراموش شده در دورترین روزهای زندگی را در قلبها بیدار می کند. (چارلز داروین)