پنج شنبه 29 فروردین 98
98/01/29
12 شعبان 1440
18-Apr-19

پنج شنبه 29 فروردین 98

روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
همیشه حرفی را بزنید که بتوانید آن را بنویسید، و چیزی را بنویسید که بتوانید امضایش کنید و چیزی را امضا کنید که بتوانید پای آن بایستید. (ناپلئون هیل)