پنج شنبه 29 شهریور 97

پنج شنبه 29 شهریور 97

عاشورای حسینی
اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست. او جانشین همه نداشتن‌ ها ست. نفرین و آفرین‌ ها بی ثمر است. اگر تمامی‌خلق گرگ ‌های ‌هار شوند و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد تو تنها مهربان، جاوید و آسیب ناپذیر من هستی. ای پناهگاه ابدی تو میتوانی جانشین همه بی پناهی ‌هایم شوی. *دکتر شریعتی*