پنج شنبه 27 دی 97

پنج شنبه 27 دی 97

اجرای توافق نامه‌ی برجام
آهنی که استفاده نشود زنگ می زند. آب راکد پاکی خود را از دست می دهد، و در هوای سرد یخ می زند؛ همچنین تنبلی و رکود شیره قدرت ذهن انسان را می مکند. آدمی با تلاش و تکاپو زنده است. *لئوناردو داوینچی*