چهارشنبه 26 تیر 98
98/04/27
15 ذی القعده 1440
18-Jul-19

پنج شنبه 27 تیر 98

اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران
با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش حرکت نمایید که زندگی زیر چتر علم و آگاهی، آن قدر شیرین و انس با کتاب و قلم و اندوخته ها، آن قدر خاطره آفرین و پایدار است که همه تلخی ها و ناکامی های دیگر را از یاد می برد. (امام خمینی ره)