پنج شنبه 25 مهر 98
98/07/25
18 صفر 1441
17-Oct-19

پنج شنبه 25 مهر 98

روز ریشه کنی فقر
اگر چشم و هم چشمی در زندگی بشر نبود، نه نوآوری ایجاد می شد نه کشف جدیدی صورت می گرفت. و همه چیز جز تکرار بی پایانی بیش نبود. (ویکتور هوگو)