پنج شنبه 24 مرداد 1398
98/05/24
13 ذی الحجه 1440
15-Aug-19

پنج شنبه 24 مرداد 1398

هرکس که از خیمه‌های شگفت‌انگیز بهشتیان به وجد نیاید در زمره‌ی غافلین است. هرکس که شوق حضور در مهمانی خداوند را نداشته باشد در زمره‌ی خاسرین است و هرکس که از پرتوهای انوار نزدیک کننده به خداوند (مقربین بارگاه الهی) لذت نبرد از محرومین است. (سهروردی)