پنج شنبه 24 بهمن 1398
98/11/24
18 جمادی الثانیه 1441
13-Feb-20

پنج شنبه 24 بهمن 1398

این یکی از تضادهای زندگی ما است، که آدم همیشه کار اشتباه را در بهترین زمان ممکن انجام می دهد. (چارلی چاپلین)