پنج شنبه 23 خرداد 98
98/03/23
9 شوال 1440
13-Jun-19

پنج شنبه 23 خرداد 98

هرگز از کسی که دوستتان دارد سوء استفاده نکنید، هرگز به کسی که به شما نیاز دارد نگویید سرم شلوغ است، هرگز به کسی که واقعا به شما اعتماد دارد خیانت نکنید، هرگز کسی که همیشه به یادتان است را فراموش نکنید… (دکتر شریعتی)