پنج شنبه 20 تیر 98
98/04/20
8 ذی القعده 1440
11-Jul-19

پنج شنبه 20 تیر 98

وقتی در حال تلاش برای تغییر دادن یک احمق هستی، بدان که همزمان در حال اثبات حماقت خودت هستی. این را فراموش نکنید هیچ کس را نمی توان تغییر داد مگر زمانی که خودش بخواهد و تغییر کند. (ویلیام شکسپیر)