پنج شنبه 2 آبان 98
98/08/02
25 صفر 1441
24-Oct-19

پنج شنبه 2 آبان 98

۱۰درصد از زندگی‌تان وقایعی است که با آن رو به‌ رو می ‌شوید و ۹۰درصدِ باقی‌مانده شیوه‌ی برخورد خودتان با این مسائل و نحوه ی پاسخ‌گویی به آنهاست. (لوهولتر)