چهارشنبه 18 دی 98
98/10/19
13 جمادی الاول1441
9-Jan-20

پنج شنبه 19 دی 98

جرأت کنید راست و حقیقی باشید. جرات کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید. خود را همان طور که هستید نشان دهید. این بزک تهوع انگیز دوروئی و دو پهلویی را از چهره و روح خود بزدایید و حتی با آب فراوان بشویید. (رومن رولان)