پنج شنبه 18 مهر 98
98/07/18
11 صفر 1441
10-Oct-19

پنج شنبه 18 مهر 98

آموخته ام برای کسی که قادر به کمک کردنش نیستم دعا کنم. آموخته ام مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد. ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم. آموخته ام که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، دستی است برای گرفتن او. و قلبی است برای فهمیدن وی. آموخته ام که اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند. آموخته ام که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم. (چارلی چاپلین)