پنج شنبه 17 مرداد 1398
98/05/17
6 ذی الحجه 1440
8-Aug-19

پنج شنبه 17 مرداد 1398

روز خبرنگار
نباید از خسته بودن های روزانه خود شرمنده باشی، بلکه فقط باید سعی کنی هیچ گاه برای دیگران خسته آور نباشی. (هیلزهام)