پنج شنبه 16 خرداد 98
98/03/16
2 شوال 1440
6-Jun-19

پنج شنبه 16 خرداد 98

تعطیل به مناسبت علی سعید فطر
بردباری پرده ای است پوشاننده و عقل شمشیری برنده، پس کمبود های اخلاقی خود را با بردباری بپوشان و هوای نفس خود را با شمشیر عقل بکش. (امام علی ع)