پنج شنبه 15 آذر 97

پنج شنبه 15 آذر 97

روز حسابدار
قلب آدمها گاهی شکوه می کند، چرا که آدمها می ترسند بزرگترین رؤیاهایشان را برآورده کنند، به این دلیل که یا فکر می کنند لیاقتش را ندارند و یا اینکه نمی توانند از عهده ی آن برآیند. *پائولو کوئیلو*