پنج شنبه 12 مهر 97

پنج شنبه 12 مهر 97

عشق، نیرویی است که ما را بار دیگر به هم می پیوندد تا تجربه ای را که در زندگی های گوناگون و در مکان های مختلف جهان پراکنده شده است، بار دیگر متراکم کند. *پائولو کوئیلو*